Projektová dokumentace

 

Projektová dokumentace je návrh Vaší nové zahrady. Skládá se z několika výkresů a textové zprávy. Obsahuje všechny informace, které jsou potřebné k realizaci Vaší zahrady. Vždy však s klientem postupujeme od nejširších souvislostí k detailu. Dokumentace je vytvořena tak, aby se v ní každá (dobrá) realizační firma včetně Vás orientovala a mohla zahradu vybudovat tak, jak jsme spolu naplánovali. Projekt má několik fází:

 

Seznámení se s Vašimi přáními a požadavky, s řešeným místem

Každý klient má svou vlastní představu o tom, co by chtěl na své budoucí zahradě mít. Může se samozřejmě stát, že žádnou ideu jak zahradní prostor uchopit a ztvárnit nemáte. A to je právě má práce - zjistit, co se Vám v zahradě bude nejvíce líbit a v jakém prostředí se Vám bude dobře žít. Stejně tak, jako jsou individuální Vaše požadavky, je ojedinělý i řešený prostor. Pokaždé tak vzniká originální zahradní úprava. 

 

Zaměření pozemku, zhodnocení stávajícího stavu, inventarizace dřevin

Než začneme společně vytvářet Vaši zahradu, je třeba důkladně zaměřit stávající stav, vč. výšek, případných objektů a vegetace. V maximální míře se tak zamezí problémům při realizaci a nechtěnému navyšování rozpočtu. Zároveň je třeba posoudit zdravotní stav stávajících rostlin a jejich význam pro nové uspořádání zahrady. 

 

Zahradně architektonické řešení - studie

Studie je prvotní návrh Vaší zahrady. Je z ní patrný prvotní nápad, kudy bych se ráda ubírala, abyste se k němu mohli vyjádřit hned ze začátku. Ze studie je vidět, kde budou umístěna navržená posezení, terasy, cesty, prvky drobné zahradní architektury či záhony. Po zkušenostech jsem upustila od vytváření více verzí studie, mezi kterými byste si museli vybrat. Raději volím jednu verzi, tu nejlepší, kterou pak spolu upravujeme až k Vaší plné spokojenosti. 

 

   

 

Vizualizace, inspirační fotografie

Při našem setkání studii doplňuji vizualizacemi a inspiračními fotografiemi. Jedná se o perspektivní pohledy na hlavní části Vaší nové zahrady a o ukázky toho, jak mohou konkrétní prvky a nálady zahradní architektury vypadat. Obojí napomáhá tomu, lépe si představit navržené zahradně architektonické řešení. 

 

       

 

Osazovací plán rostlin 

V další fázi projektu společně vybíráme rostliny. Pokud máte nějaké oblíbené rostliny a barvy, snažím se je zahrnout do návrhu. Samozřejmě ovšem s ohledem na jejich požadavky a vlastnosti. Velmi se mi osvědčila prezentace fotografií navržených rostlin, které Vám pomohou se snazším rozhodováním při výběru. Výsledný výkres se nazývá osazovací plán a spolu se seznamem rostlin je velmi důležitým podkladem pro realizační firmy.

 

       

 

Technické detaily

V závěru projektu řešíme všechny navržené technické prvky, aby vznikla ucelená a detailní dokumentace. Většinou se zabýváme konkrétní podobou zpevněných povrchů (terasy, cesty), obrubníků, dřevěných a kamenných prvků drobné zahradní architektury (pergoly, treláže, altány, zídky..), mobiliáře, vodních děl či osvětlení. 

 

       

 

Průvodní zpráva, výkaz výměr a počtů, kompletace

Po ujasnění všech detailů mohu přesně spočítat potřebné množství materiálů, prvků a rostlin, na jehož základě vzniká tzv. výkaz výměr a počtů. Ten slouží realizačním firmám jako podklad pro vytvoření cenové nabídky. Průvodní zpráva objasňuje výkresovou část a umožňuje předejít případným nedorozuměním. Její součástí je doporučená technologie založení vegetačních úprav a následné údržby zahrady. Celou projektovou dokumentaci dostanete v tištěné i v elektronické verzi.